Personuppgifter

Allmänt

Med ”personuppgifter” nedan avses all slags information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Värmevärden AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via www.varmevarden.se.

Värmevärden tillämpar nedanstående riktlinjer vid hantering av personuppgifter. Eventuella ytterligare riktlinjer framgår i vissa fall.

Riktlinjerna avses inte inskränka föreliggande rättigheter enligt personuppgiftslagen, eller andra rättsligt bindande bestämmelser.

Personuppgiftslagen (1998:204).

 

Hantering

Värmevärden värnar om den personliga integriteten.

Värmevärden strävar efter att behandla personuppgifter med respekt för den personliga integriteten och att behandla alla personuppgifter med den berörda personens samtycke. Personuppgifter som kan anses känsliga (till exempel personnummer) behandlas bara om det finns en avtalsrelation.

Värmevärden lämnar inte ut några personuppgifter utanför Sverige, i den mån inte samtycke föreligger.

 

Insamling av personuppgifter

Värmevärden samlar endast in information för vistelse på hemsidan, till exempel sessionsId och uppgifter som används för statistiska syften, till exempel antalet besökare, tid för besöket på webbplatsen, tidslängd och vilka sidor som besöks. Webbplatsbesökaren förblir anonym.

Cookies lagras vid besök på www.varmevarden.se i vissa fall.

Besökaren kan även frivilligt lämna personuppgifter till Värmevärden via hemsidan, tex för enkäter. Personuppgifter kan också komma att lämnas på annat sätt av användare och kunder, tex via brev, e-post, telefon etc. Värmevärden kan också i vissa fall komma att samla in uppgifter från offentliga register.

 

Följande information skall alltid lämnas när uppgifter samlas in

  • Vilket bolag inom Värmevärdenkoncernen som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna (anges inget bolag så är det Värmevärden AB som är ansvarigt för personuppgifter);
  • för vilket ändamål personuppgifterna samlas in; och
  • annan information som behövs för att den som lämnar personuppgifter skall kunna ta tillvara sina rättigheter.

Saknas någon information är du välkommen att kontakta kundservice för att få fullständig information.

 

Ändamål med insamlandet

Värmevärden samlar bara in personuppgifter för bestämda ändamål; huvudsakligen för att utföra en tjänst eller uppfylla ett avtal som berörd person har begärt, eller tecknat. Värmevärden behandlar inte personuppgifterna för ändamål som inte är förenliga med det ändamål för vilket uppgifterna insamlats. Närmare information för vilket ändamål personuppgifterna används anges i anslutning till när personuppgifter lämnas, till exempel i anslutning till enkäter eller i avtalsvillkor.

 

Samtycke

Värmevärden strävar efter att alla personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke, i den mån inte ett avtal föreligger. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas.

 

Marknadsföring

I de fall personuppgifter samlas in för direktmarknadsföring anges detta i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som motsätter sig att personuppgifter används för direktmarknadsföring kan skriftligen anmäla detta till Värmevärden genom att kontakta kundservice.

Innan personuppgifter används för direktmarknadsföring stämmer Värmevärden av mot sitt spärregister. Skulle det trots det hända att marknadsföring sker, till exempel på grund av att tillgängliga spärregister inte är uppdaterade så anmäl detta till kundservice.

 

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag inom Värmevärden, eller till samarbetspartner, för att, till exempel, utföra uppgifter som en kund begärt, eller för uppfyllande av avtal. Vid överlämnade lämnar Värmevärden över information om eventuella restriktioner.

 

Säkerhet

Värmevärden strävar efter att vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Syftet är att åstadkomma en skälig säkerhetsnivå.

 

Gallring

Värmevärden avser inte att bevara personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs, eller när de uppnått en viss ålder, raderas de, till exempel när ett avtalsförhållande har upphört eller parternas mellanhavanden är reglerade och det inte längre finns något behov av uppgifterna. Uppgifterna kan dock i särskilda fall komma att sparas därefter; till exempel för statistik eller bokföring.

 

Rätt att få information och rättelse

Kunder och användare har rätt att efter begäran, en gång per år, kostnadsfritt få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas samt, i förekommande fall, om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, ändamål med behandlingen och till vilken mottagare, eller kategorier av mottagare, uppgifterna kan komma att lämnas ut till.

Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen skall göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter.

Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt.

 

Kontakt – Personuppgiftsansvarig

Det är Värmevärden AB som är personuppgiftsansvarig för alla uppgifter på webbplatsen.

Frågor avseende behandling av personuppgifter kan ställas till kundservice.

Mer uppgifter om personuppgiftslagen finns på Riksdagens hemsida.